Waarschuwing

Taxshelter.be beschikt over een prospectus goedgekeurd door de FSMA. 

Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar via deze link, per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 14 tot 24).

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.

 

De aandacht van de Investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

  • Deze Aanbieding richt zich enkel tot rechtspersonen die mogelijk in aanmerking komen voor het stelsel van de vrijstelling op de belastbare winsten dat wordt toegekend krachtens de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/ 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna, het WIB 1992);
  • De voorgestelde Investering richt zich hoofdzakelijk tot rechtspersonen die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting niet-inwoners (vennootschappen) tegen het gewone belastingtarief (voor een tarief van 25% in 2023, bedraagt de potentiële winst 12,94%). Als de betrokken rechtspersoon een ander belastingtarief geniet, namelijk het nieuwe tarief van 20% voor kleine vennootschappen voor de eerste schijf van EUR 100.000 belastbare basis, zal het rendement voor de Investeerder negatief zijn, niet-gewaarborgde financiële premie inbegrepen (-8,11%, cf. voorbeeld infra); 
  • De potentiële winsten variëren ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde potentiële winst waarvan sprake in dit Prospectus is gebaseerd op de veronderstelling i) van een storting vóór eind juni 2023 en moet worden herberekend als de storting plaatsvindt na die datum op basis van de Euribor-rente die vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, aangezien de winst lager is als de duur minder dan 18 maanden bedraagt;
  • De voorgestelde Investering houdt enkele risico's in, waaronder het risico dat de Investeerder het fiscaal voordeel niet verkrijgt - dat het belangrijkste risico is - met als eerste gevolg het volledige of gedeeltelijke verlies van het geïnvesteerde bedrag, ingeval de garantiemechanismen niet zouden werken;
  • Op datum van dit Prospectus heeft de fiscale verzekeringsmaatschappij Circles Group geweigerd te bevestigen dat ze de claims zou dekken als gevolg van de niet-aflevering van attesten voor Night at the Opera en Best of Musicals, zoals beschreven in artikel 2.1.1. Na een vergeefse ingebrekestelling op 7 november 2022 met betrekking tot Night at the Opera, heeft Shelter Prod op 27 maart 2023 een dagvaarding voor dit project aan Circles Group betekend zodat dit geschil, indien nodig, door de rechter zou kunnen worden beslecht. Dit is het risico dat de verzekeraar niet tussenkomt, zoals beschreven in artikel 2.1.2. Het risico op niet-dekking heeft betrekking op EUR 706.182,11 aan schadeloosstelling voor het verlies van het fiscaal voordeel op Night at the Opera. Shelter Prod heeft om commerciële redenen besloten deze schadeloosstelling voor te schieten aan de Investeerders in dit project en zich daarmee te subrogeren in hun rechten, zonder de uitkomst van de lopende besprekingen en procedures af te wachten. Dit risico wordt mogelijk verhoogd met EUR 1.035.070 aan schadeloosstelling voor het project Best of Musicals, aangezien Circles Group tot nu toe heeft geweigerd te bevestigen dat ze deze claim zal dekken.
  • De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter-fondsen in afwachting van certificering per 10 mei 2023 en het eigen vermogen van de Aanbieder per 31/12/2022 is 32,9. Dit betekent dat het eigen vermogen van de Aanbieder 3,04% van de opgehaalde bedragen dekt die nog niet zijn gecontroleerd door de Tax Shelter-cel; 
  • De Investering bestaat uit een storting van geld zonder terugbetaling op termijn. De Investering bestaat niet uit een participatie in het kapitaal van de Aanbieder of van de vennootschap Shelter Prod, maar bestaat uit een verplichting om een bepaald bedrag over te maken met de bedoeling een Tax Shelter-Attest te krijgen voor een in aanmerking komend Werk dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een fiscale vrijstelling. De Aanbieder verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een financieel rendement (niet verzekerd en niet gewaarborgd, maar deel uitmakend van een contractuele verbintenis) te storten en zijn verplichtingen als beschreven in het Prospectus na te leven zodat de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel kan verkrijgen.
  • Inschrijvingen gebeuren per schijf van 1000 €, met een minimumbedrag van 1000 €.
  • De Investeerders worden verzocht het Prospectus te lezen alvorens een Investeringsbeslissing te nemen om kennis te nemen van de potentiële risico’s en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om te investeren door in te tekenen op Taxshelter.be;
  • De goedkeuring van dit Prospectus moet niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden beleggingsinstrumenten.

Deze versie van deze prospectus is een vertaling van de Franse tekst van het door de FSMA goedgekeurde document.
De persoon die overeenkomstig artikel 26, lid 1 van de Prospectus-wet is aangewezen als verantwoordelijke voor de inhoud van het prospectus, is tevens verantwoordelijk voor de inhoud van de versie die een vertaling vormt van de door de FSMA goedgekeurde versie. In het kader van de contractuele relatie met Taxshelter.be heeft de investeerder recht op een vertaalde versie. 
De door de FSMA goedgekeurde versie vindt u hier.