Waarschuwing

Taxshelter.be beschikt over een prospectus goedgekeurd door de FSMA. Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar via deze link, per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 14 tot 25).

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.

nfe_0455.jpg
"Nous finirons ensemble" - 2019 © Artémis Prod.

De aandacht van de Investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

  • Deze Aanbieding richt zich enkel tot rechtspersonen die mogelijk in aanmerking komen voor het stelsel van de vrijstelling op de belastbare winsten dat wordt toegekend krachtens de artikelen 194ter en 194ter/1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna, het WIB 1992);
  • De voorgestelde Investering richt zich hoofdzakelijk tot rechtspersonen die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting niet-inwoners (vennootschappen) tegen het gewone belastingtarief van 25% van toepassing in 2023, bedraagt de potentiële winst 12,94%. Als de betrokken rechtspersoon een ander belastingtarief geniet, namelijk het nieuwe tarief van 20% voor kleine vennootschappen voor de eerste schijf van € 100.000 belastbare basis, zal het rendement voor de Investeerder negatief zijn, niet-gewaarborgde financiële premie inbegrepen (-8,11%);
  • De potentiële winsten schommelen afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde potentiële winst waarvan sprake in deze brochure is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting vóór 1 juli 2023 en moet worden herberekend als de storting plaatsvindt na die datum op basis van de Euribor-rente die vervolgens van toepassing is; en (ii) van een Investeringsduur van 18 maanden, aangezien de winst lager is als de duur minder dan 18 maanden bedraagt;
  • De voorgestelde Investering houdt enkele risico’s in, waaronder het risico dat de Investeerder het fiscaal voordeel niet verkrijgt - dat het belangrijkste risico is - met als gevolg het volledige of gedeeltelijke verlies van het geïnvesteerde bedrag, ingeval de garantiemechanismen niet zouden werken. Deze risico’s worden beschreven in het Prospectus van Taxshelter.be (blz. 14 tot 25)
  • De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter-fondsen in afwachting van certificering per 27 mei 2022 en het eigen vermogen van de Aanbieder per 31/12/2021 is 31,2. Dit betekent dat het eigen vermogen van de Aanbieder 3,2% van de opgehaalde bedragen dekt die nog niet zijn gecontroleerd door de Tax Shelter-cel;
  • De Investering bestaat uit een storting van geld zonder terugbetaling op termijn. De Investering bestaat niet uit een participatie in het kapitaal van de Bieder of van de vennootschap Shelter Prod, maar bestaat uit een verplichting om een bepaald bedrag over te maken met de bedoeling een Tax Shelter-Attest te krijgen voor een in aanmerking komend Werk dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een fiscale vrijstelling. De Bieder verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een financieel rendement te storten en zijn verplichtingen als beschreven in het Prospectus na te leven zodat de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel kan verkrijgen;
  • De Investeerders worden verzocht het Prospectus te lezen alvorens een Investeringsbeslissing te nemen om kennis te nemen van de potentiële risico’s en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om te investeren door in te tekenen op Taxshelter.be. De goedkeuring van dit Prospectus moet niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden beleggingsinstrumenten.

Supported by Taxshelter.be

diaspora.png

DIASPORA

van Joëlle Sambi
cesar_franck.jpg

CESAR FRANCK, BICENTENAIRE A LA LIEGEOISE

van Thierry Dory
noel_la_belgique_en_fete.png

NOEL, LA BELGIQUE EN FETE

van
logo_inverse

Download...