De Tax Shelter intermediairs  verwelkomen de eerste steunmaatregelen voor de audiovisuele- en podiumkunsten producties die woensdag jongstleden zijn aangenomen door de Commissie Financiën.

 

De Tax Shelter intermediairs  verwelkomen de eerste steunmaatregelen voor de audiovisuele- en podiumkunsten producties die woensdag jongstleden zijn aangenomen door de Commissie Financiën.

Brussel, 12 mei 2020

 

 • Een eerste belangrijke maatregel verdubbelt het maximale bedrag dat een Belgische onderneming dit en volgend jaar kan investeren van EUR 237.500 tot EUR 475.000.
   
 • Een tweede maatregel laat producenten uit de audiovisuele sector en podiumkunsten toe om bepaalde uitgaven van de in dit jaar heropgestarte producties retroactief te financieren via het Tax Shelter systeem.
   
 • Een derde maatregel geeft aan deze producenten meer tijd om de nodige in aanmerking komende projectuitgaven te realiseren (30 maanden in plaats van 18 maanden voor audiovisuele projecten en 36 maanden in plaats van 24 maanden voor animatie en podiumwerken).   ​
   
 • De vijf Tax Shelter intermediairs die deze persmededeling opstelden - Casa Kafka Pictures, BNP Paribas Fortis Film Finance, Taxshelter.be, Belga Films Fund et Inver Tax Shelter- (samen goed voor meer dan 50% van de opgehaalde fondsen per jaar), verheugen zich over deze maatregelen waarvoor ze samen met andere actoren hebben geijverd bij de diverse overheden. Zij wijzen wel op het belang van een continue monitoring van de resultaten aangezien de economische recessie de investeringsmogelijkheden van de Belgische bedrijven negatief zou kunnen beïnvloeden.
   
 • De genomen maatregelen moeten nog goedgekeurd worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 


CONTEXT

De verwachte negatieve economische impact van de COVID-19 crisis zal naar alle waarschijnlijkheid de rentabiliteit van heel wat Belgische bedrijven verzwakken en hun Tax Shelter investeringsmogelijkheden beperken; mogelijkheden die  afhankelijk zijn van de gerealiseerde winsten. De vijf intermediairs hebben in dit voorjaar (op jaarbasis berekend) reeds 50% minder fondsen opgehaald dan in 2019. Aangezien 80% van de fondsen opgehaald worden in de laatste maanden van het jaar (de meeste ondernemingen sluiten hun boekjaar af in december) vrezen de intermediairs ernstige problemen om de producenten aan de broodnodige Tax Shelter financiering te kunnen helpen.

De onzekerheid om over voldoende Tax Shelter fondsen te kunnen beschikken zijn voor de  audiovisuele- en podiumkunsten sector onrustwekkend. Immers sinds de hervorming van het Tax Shelter systeem in 2015, werd jaarlijks gemiddeld EUR 180 miljoen fondsen opgehaald. Aangezien deze fondsen 30% van de totale projectfinanciering bedragen is de ongerustheid dus zeer goed te begrijpen. 

Deze beide sectoren nemen in de Belgische economie een belangrijke plaats in: zij zorgen voor heel wat rechtstreekse en onrechtstreekse werkgelegenheid, creëren economische meerwaarde en realiseren de nodige belastbare inkomsten. De  mogelijke negatieve impact is dus niet enkel beperkt tot de betrokken producenten. Immers de wet bepaalt dat voor elke opgehaalde Tax Shelter Euro, de producent een in aanmerking komende uitgave moet realiseren die resulteert in een Belgisch belastbaar inkomen van EUR 1,86 tot EUR 2,96. Het zijn uitgaven zoals het loon van een technicus, of nog de factuur van een leverancier. De Fiscale Administratie controleert deze uitgave die een positief effect heeft voor de Belgische Staat. 
 

IMPACT VAN DE GENOMEN MAATREGELEN EN VOLGENDE STAPPEN

Door het maximale Tax Shelter investeringsplafond te verhogen voor de Belgische ondernemingen in 2020 en 2021 , krijgen de twee hogergenoemde sectoren meer financiering, zij het wel beperkt en voorwaardelijk. Inderdaad, de vijf Intermediairs  hebben berekend dat deze verhoging weliswaar zal resulteren in een minder belangrijk  verlies  van de broodnodige Tax Shelter fondsen. Het verlies zal echter nog altijd 40% bedragen tegen 50% indien deze maatregel niet zou worden genomen. Een terugval van de economische activiteit in beide sectoren blijft dus desondanks deze maatregelen te verwachten. De Intermediairs zullen daarom de evolutie en impact  strikt opvolgen en de betrokken overheden een maandelijkse rapportering bezorgen van de opgehaalde fondsen. 

Aangezien deze goede maatregel enkel de grote ondernemingen betreft zijn de Intermediairs ervan overtuigd dat de investeringsmogelijkheden van de andere ondernemingen ook moet verhoogd worden. Immers de kleine en middelgrote bedrijven ( KMO’s) spelen een zeer belangrijke rol in dit financieringsmechanisme. Afhankelijk van de toekomstige evolutie en de concrete noodzaak zou het dus wenselijk kunnen zijn om als bijkomende maatregel ook het relatief investeringsplafond te verhogen. Dergelijke maatregel zou aan alle ondernemingen met voldoende belastbare winst toelaten om de twee sectoren te ondersteunen via het Tax Shelter mechanisme.

In navolging van deze positieve eerste stappen op vlak van Tax Shelter steun, werken de beroepsfederaties samen met de bevoegde instanties op andere maatregelen. Maatregelen die de heropstart van de opnames en de podiumvoorstellingen moeten mogelijk maken binnen een voor de producenten aanvaardbaar budgettair kader ( zoals bijvoorbeeld een garantiefonds voor de COVID-19 verzekeringen). 
 

DE VIJF ONDERTEKENAARS VAN DEZE PERSMEDEDELING STELLEN ZICH KORT VOOR ​

De vijf intermediairs vertegenwoordigen samen meer dan 50% van de jaarlijkse opgehaalde fondsen. In deze moeilijke periode ijveren zij samen voor de ondersteuning van de audiovisuele producties en podiumwerken. Naar de diverse betrokken overheden toe positioneren zij zich als één gesprekspartner in het belang van alle betrokken partijen.

Taxshelter.be, Casa Kafka Pictures, Belga Films Fund, Inver Tax Shelter et BNP Paribas Fortis Film zijn zeer verheugd over de grote solidariteit tussen alle betrokken actoren die de nodige maatregelen hebben ondersteund en bereid blijven tot verder overleg . Zij danken de beroepsfederaties, de regionale fondsen, de fiscale administratie, de betrokken ministeriele kabinetten, alsook de politieke partijen die de wetswijzigingen hebben voorbereid en/of hebben goedgekeurd woensdag jongstleden.  

Sinds meer dan 15 jaar handelen deze Intermediairs als geprivilegieerde en ervaren tussenpersonen die de belangen verdedigen van alle betrokkenen: de Belgische ondernemingen die wensen te investeren in de culturele projecten, de producenten die de Tax Shelter fondsen broodnodig hebben, en de overheden die zich inzetten voor een duurzame film- en podiumkunsten sector. Deze Intermediairs ijveren op een continue wijze voor een eerlijk en billijk Tax Shelter systeem door hun ervaring ten dienste te stellen voor de gepaste controle van elk project en de ondersteuning in de nodige administratie. Zij gaan er prat op dat zij door hun expertise mee bijdragen tot de professionalisering van het Belgische Tax Shelter systeem. Een unieke en noodzakelijke financiering  bron van gemiddeld EUR 180 miljoen per jaar voor de twee betrokken sectoren dat zijn gelijke niet kent. 

 

CONTACTEN

Taxshelter.be
Sibylle Smets
Sibylle.Smets@taxshelter.be
GSM : 0475 85 35 77

Casa Kafka Pictures
Isabelle Molhant
im@casakafka.be
GSM : 0475 37 36 35

BNP Paribas Fortis Film
Guy Pollentier
guy.pollentier@bnpparibasfortis.com
GSM: 0499679232

Belga Films Fund
Fabrice Delville
fdelville@belgafilms.be
GSM : 0478 36 60 50

Inver Tax Shelter​
Jacques-Henri Bronckart
jhb@inver-taxshelter.be
GSM : 0477 52 72 77

Jérôme Tellin
jerome@inver-taxshelter.be
GSM 0486 89 67 37

Supported by Taxshelter.be

epiphytes.png

EPIPHYTES

van Karin Vyncke
dona_lourdees.png

DONA LOURDEĚS

van Némo Camus
diaspora.png

DIASPORA

van Joëlle Sambi
logo_inverse

Download...