Waarschuwing

taxshelter.be beschikt over een prospectus goedgekeurd door de FSMA. Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar via deze link, per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 26 tot 31).

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.

les_cowboys_photo2.jpg
"Les Cowboys" - 2015

De aandacht van de Investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

  • De voorgestelde investering richt zich hoofdzakelijk tot rechtspersonen die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting niet-inwoners vennootschappen tegen het gewone belastingtarief (voor een tarief van 25% in 2020 bedraagt de potentiële winst 9,97%). Als de betrokken rechtspersoon een ander belastingtarief geniet, namelijk het nieuwe tarief van 20% voor kleine vennootschappen voor de eerste schijf van 100.000 €  belastbare basis, zal het rendement voor de Investeerder negatief zijn, niet-gewaarborgde financiële premie inbegrepen (-11,08%);
  • De potentiële winsten schommelen afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde potentiële winst waarvan sprake in deze brochure is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting vóór 1 juli 2020 en moet worden herberekend als de storting plaatsvindt na die datum op basis van de Euribor-rente die vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, aangezien de winst lager is als de duur minder dan 18 maanden bedraagt;
  • De voorgestelde Investering houdt enkele risico’s in, namelijk het risico dat de Investeerder het fiscaal voordeel niet verkrijgt, hetgeen het belangrijkste risico is, met als gevolg het volledige of gedeeltelijke verlies van het geïnvesteerde bedrag, ingeval de garantiemechanismen niet zouden werken. Deze risico’s worden beschreven in het Prospectus van Taxshelter.be (blz. 26 tot 31) en in zijn samenvatting (blz. 15 tot 19). De Werken worden enkel gekozen door Taxshelter.be en/of Shelter Prod;
  • Afhankelijk van de toestand op de markt en van het succes van de Aanbieding, is het niet zeker dat aan alle inschrijvingen zal kunnen worden voldaan; in dat geval doet de Investeerder, zelfs in geval van een ernstige fout, afstand van verhaal, tegen zowel Taxshelter.be als Shelter Prod, hun aandeelhouders, hun leidinggevenden en alle verbonden personen.
  • De investering bestaat uit een storting van geld zonder terugbetaling op termijn. De Investering bestaat niet uit een participatie in het kapitaal van de Bieder of van de vennootschap Shelter Prod, maar bestaat uit een verplichting om een bepaald bedrag over te maken met de bedoeling een Tax Shelter-attest te krijgen voor een in aanmerking komend werk hetgeen, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een vrijstelling.
  • De Bieder verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten en zijn verplichtingen als beschreven in het Prospectus na te leven zodat de Investeerder het Tax Shelter-attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel kan verkrijgen;
  • De Investeerders worden verzocht het Prospectus te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen om kennis te nemen van de potentiële risico’s en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om te investeren door in te tekenen op Taxshelter.be. De goedkeuring van dit prospectus moet niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden beleggingsinstrumenten.​
silent_treatment.png

THE SILENT TREATMENT

van Caroline Strubbe
titina_1.png

TITINA

van Kajsa Naess
the_island.png

THE ISLAND

van Anca Damian
sacrifice1.jpg

LA FILLE DU SACRIFICE

van Réhab Mehal
logo_inverse

Download...