Waarschuwing

taxshelter.be beschikt over een prospectus en 4 aanvullingen goedgekeurd door het FSMA. Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar via deze link, per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 18 tot 27).

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.

les_cowboys_photo2.jpg
"Les Cowboys" - 2015

De aandacht van de Investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

  • Deze Aanbieding richt zich enkel tot rechtspersonen die mogelijk in aanmerking komen voor het stelsel van de vrijstelling op de belastbare winsten dat wordt toegekend krachtens de artikelen 194ter en 194ter/1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna, het WIB 1992);
  • De voorgestelde investering richt zich hoofdzakelijk tot rechtspersonen die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting niet-inwoners vennootschappen tegen het gewone belastingtarief (voor een tarief van 29,58% in 2018, bedraagt de winst 9,86%). Als de betrokken rechtspersoon een ander belastingtarief geniet, namelijk 20,40% voor kleine vennootschappen voor de eerste schijf van 100.000 € belastbare basis, zal het rendement voor de Investeerder negatief zijn (-22,23%);
  • De winsten schommelen afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst waarvan sprake i is gebaseerd op de veronderstelling i) van een storting vóór eind december 2018 en moet worden herberekend als de storting plaatsvindt na die datum op basis van de Euribor-rente die vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, aangezien de winst lager is als de duur minder dan 18 maanden bedraagt;
  • De voorgestelde Investering houdt bepaalde risico's in, namelijk het risico dat het fiscaal voordeel niet verkregen wordt.
  • De Investeerder wordt ten zeerste aangeraden dit Prospectus te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen, en meer bepaald de risico's die in dit Prospectus (blz. 21 tot 26) en in zijn samenvatting (blz. 18 tot 21) worden beschreven;
  • De Werken worden enkel gekozen door taxshelter.be en/of Shelter Prod; afhankelijk van de toestand op de markt en van het succes van de Aanbieding, is het niet zeker dat aan alle inschrijvingen zal kunnen worden voldaan; in dat geval doet de Investeerder, zelfs in geval van een ernstige fout, afstand van verhaal, tegen zowel taxshelter.be als Shelter Prod, hun aandeelhouders, hun leidinggevenden en alle verbonden personen.
  • De investering bestaat uit een storting van geld zonder terugbetaling op termijn. De Investering bestaat niet uit een participatie in het kapitaal van de Bieder of van de vennootschap Shelter Prod, maar bestaat uit een verplichting om een bepaald bedrag over te maken met de bedoeling een Tax Shelter-Attest te krijgen voor een in aanmerking komend werk dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een vrijstelling. De Bieder verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een door de Producent van het Werk betaalde Premie te storten en zijn verplichtingen als beschreven in het Prospectus na te leven zodat de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel kan verkrijgen.
  • De inschrijvingen gebeuren per schijf van 1.000 € met een minimum van 5.000;
  • Dit prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 14 mei 2018. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in over de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting of van de toestand van de personen die deze aanbieding doen;
  • Door het invullen van de Inschrijvingsverbintenis op de website van taxshelter.be verbinden de Investeerders zich ertoe aan te sluiten bij taxshelter.be en Shelter Prod onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst die als Bijlage 4 aan het Prospectus gaat.
ether_after.png

ETHER/AFTER

van Roussel Armel
ballon_bandit.png

BALLON BANDIT

van Poiteaux Didier
silent_disco_gurshad_shaheman.png

Silent Disco

van Shaheman Gurshad, Préa Anne
logo_inverse

Download...